Regulamin | Konkurs | ELITMIND |

 Definicje

Organizator Konkursu– Elitmind Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej 87, KRS: 0000581007, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. NIP: 5242786047, REGON: 362766954, zwana dalej także „Elitmind”.

Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w konkursie.

Zadanie Konkursowe – poprawne rozwiązanie zagadek udostępnione poprzez narzędzie Microsoft Forms.

Zgłoszenie Konkursowe – odpowiedź na Zadanie Konkursowe przez Uczestnika oraz podanie swoich danych kontaktowych, w celu przekazania nagrody.

Uczestnicy

Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne, które w czasie trwania Konkursu odpowiedzą na zgłoszenie konkursowe.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby współpracujące z tymi podmiotami, jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo.

Zasady udziału w Konkursie

Uczestnik przesyła Zgłoszenie Konkursowe poprzez:

– Formularz Microsoft Forms, w którym zadane są pytania, poprawnie odpowiada na zadane pytania oraz poprawnie uzupełnia dane kontaktowe.

Przyznanie nagrody

Nagroda za udział w Konkursie zostanie przyznana dwóch pierwszym osobom, które poprawnie odpowiedzą na pytania.

Przyznanie nagrody Uczestnikowi Konkursu nastąpi w sytuacji, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. Uczestnik udzieli poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe oraz poda poprawne dane.
  2. Dwie pierwsze osoby, które poprawnie rozwiązą wszystkie zadania wygrywają.

Nagrodą są dwa vouchery na dowolne Egzaminy Microsoft Technical Certyfication (https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx)

Jeden voucher przypada na jedną osobę.

Organizacja Programu

Organizatorem jest Elitmind Sp. z o.o.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu dotyczących w szczególności czasu jego trwania, a także sposobu przyznania nagrody. Organizator Konkursu powiadomi o planowanych zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swoim Fanpage’u. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora Konkursu przed wprowadzeniem zmian będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Konkurs przebiegał zgodnie z Regulaminem i ustalonymi zasadami.

Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji i rozstrzygania kwestii nieuregulowanych w powyższym Regulaminie, o ile takowe pojawią się w trakcie trwania Programu.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem, zrozumieniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Reklamacje należy składać pisemnie na adres Organizatora Konkursu albo e-mailowo na adres  contact@elitmind.com. Zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.

 

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELITMIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 87 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000581007, NIP: 5242786047 , REGON: 362766954, e-mail kontaktowy: contact@elitmind.com.

Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb Konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz 24 miesiące po jego zakończeniu.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.